నాకు నచ్చిన పుస్తకాలు

తెలుగు కథాభిమానులు “మా పసలపూడి కథలు” తప్పక చదివే ఉంటారు. వంశీ  గారు స్వాతి వార పత్రికకి రాసిన కథలు కథా ప్రపంచంలోనే ఒక విప్లవం అని చెప్పొచ్చు. కేవలం “మా పసలపూడి కథలు” చదవడానికే  స్వాతి వారపత్రికని  కొనేవారు అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. గోదావరి అంటేనే అందం. ఇక దాని చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల అందాల గురించి చెప్పాలంటే మాటలు చాలవు. అలాంటి ఒక అందమైన గ్రామమే పసలపూడి. వంశీ గారీ  ఊరు.

vamsi-kathalu

Continue reading

“Meena” by Yaddanapudi Sulochana Rani: Book Review

The cover image and the blurb of a very old book caught my eye at my grandparents’ home one summer. On an impulse, I read the book. To my pleasant surprise, this two-part series turned out to be my most cherished read, which stayed with me long after, and there began my love affair with the author.

meena1andhramirchi

Yaddanapudi Sulochana Rani, her stories, her plots and her writing are such a delight. If you are interested purely in the tale, the narrative and the emotions, she is unparalleled. She makes you her slave, driving your emotions from love to extreme hate in a matter of a few pages. Continue reading